Wednesday, June 9, 2010

Thông báo mới nhất về OSC

Hiện đã có thông báo mới nhất của thầy về danh sách cấm thi Nguyên lý Hệ điều hành tại Website môn học. Nguyên văn như sau

Thông qua việc xem xét yêu cầu của các thầy chủ nhiệm 2 lớp CB và CC tôi thấy số lượng sinh viên thiếu bài tập là khá lớn. Nên tôi đã quyết định thay đổi quy định để cho phép số người được thi tăng lên. Quyết định cuối cùng là những sinh viên nộp thiếu từ 5 bài trở lên sẽ không được thi. Những sinh viên nộp thiếu từ 4 bài trở xuống sẽ bị trừ điểm giữa kỳ, số điểm trừ chính bằng số bài nộp thiếu.
+ Những sinh viên không có bài giữa kỳ cũng không được phép thi cuối kỳ.
+ Danh sách nộp bài tập có thể thiếu những người không đăng nhập vào hệ thống, do đó những người không có tên trong danh sách nộp bài (cũng đồng nghĩa là không nộp bất kỳ một bài nào) và cũng sẽ không được thi
Như vậy sẽ có thêm một danh sách kha khá sinh viên không được tham dự thi môn này. Danh sách thiếu bài có thể xem tại đây.

No comments:

Post a Comment