Friday, June 4, 2010

Danh sách cấm thi OSC

Đã có danh sách cấm thi môn Nguyên lý Hệ điều hành. Nói chung chỉ những ai nghỉ học quá số buổi bị cấm thi thôi, thiếu bài tập thì... không phải lo!

Xem tại đây hoặc trong Website môn học

No comments:

Post a Comment