Friday, March 18, 2011

Đăng ký thực tập chuyên ngành

Trường có thông báo về thực tập chuyên ngành của sinh viên hệ chuẩn K53 tại đây. Các bạn đọc để lựa chọn đăng ký trước ngày thứ Hai.

Các bạn gửi thư đăng ký về địa chỉ ttcn@k53cc.org. Tiêu đề thư là Họ tên. Nội dung thư là Họ tên, vị trí, công ty, thư điện tử.