Monday, May 10, 2010

Lịch thi dự kiến

Đã có lịch thi dự kiến nhé anh em

  • 07-06-2010: Tiếng Anh
  • 15-06-2010: Toán rời rạc
  • 18-06-2010: Lập trình hướng đối tượng
  • 22-06-2010: Cấu trúc dữ liệu & giải thuật
  • 25-06-2010: Nguyên lý Hệ điều hành
Chi tiết tại đây

No comments:

Post a Comment