Thursday, August 26, 2010

Danh sách cán bộ lớp năm học 2010-2011

Như đã thông báo tại buổi họp lớp ngày 24-08-2010, danh sách cán bộ lớp sau khi kiểm phiếu như sau:
  • Lớp trưởng: Đào Hoàng Sơn
  • Lớp phó:
    • Phạm Văn Tân
    • Hà Thị Oanh
    • Trần Việt Sơn
Lưu ý: Có một chút thay đổi so với dự kiến là khoa yêu cầu 3 lớp phó thay vì 2 lớp phó vì vậy mặc dù phiếu chỉ có 3 người (thực ra nhiều sinh viên vẫn ghi 4-5 người) nhưng dựa theo kết quả thì lấy bổ sung một lớp phó nữa (là Trần Việt Sơn).

Kết quả kiểm phiếu như sau:
  • Tống số phiếu: 45
  • Phiếu hợp lệ: 45 (các phiếu ghi quá 3 người thì vẫn tính nhưng chỉ lấy 3 người theo thứ tự từ trên xuống)
Kết quả chi tiết:

Điểm được tính theo công thức (có ở trên hình): Số phiếu ở vị trí thứ nhất * 3 + số phiếu ở vị trí thứ hai * 2 + số phiếu ở vị trí thứ 3. May quá không có trường hợp nào nhiều phiếu hơn nhưng ít điểm hơn vì vậy hy vọng không có kiện cáo, thắc mắc gì. Tuy nhiên tôi, Đào Hoàng Sơn là người kiểm phiếu nên không khách quan lắm vì vậy Bạn nào thắc mắc vui lòng liên hệ vì phiếu vẫn được giữ và sẵn sàng để kiểm lại nếu cần thiết.

No comments:

Post a Comment