Thursday, September 9, 2010

Thời khóa biểu kì 5 (chính thức)

Thời khóa biểu chính thức như sau
 • Thứ 2, sáng, tiết 1-2: Thực hành Mạng máy tính/Nhóm 1 (2.2 E4)
 • Thứ 2, sáng, tiết 1-2: Thực hành Cơ sở dữ liệu/Nhóm 2 (206 E4)
 • Thứ 2, sáng, tiết 1-2: Thực hành Cơ sở dữ liệu/Nhóm 3 (405 E3)
 • Thứ 2, sáng, tiết 3-4: Thực hành Mạng máy tính/Nhớm 2 (2.2 E4)
 • Thứ 2, sáng, tiết 3-4: Thực hành Cơ sở dữ liệu/Nhóm 1 (206 E4)
 • Thứ 2, sáng, tiết 3-4: Thực hành Mạng máy tính/Nhóm 3 (405 E3)
 • Thứ 2, chiều, tiết 7-8: Tối ưu hóa (309 GD2)
 • Thứ 2, chiều, tiết 9-11: Công nghệ phần mềm (309 GD2)
 • Thứ 3, sáng, tiết 1-2: Logic học đại cương (308 GD2)
 • Thứ 3, sáng, tiết 3-4: Xử lý tín hiệu số (308 GD2)
 • Thứ 3, sáng, tiết 5: Sinh hoạt lớp (308 GD2)
 • Thứ 4, chiều, tiết 7-8: Mạng máy tính (309 GD2)
 • Thứ 4, chiều, tiết 9-10: Phương pháp tính (309 GD2)
 • Thứ 5, chiều, tiết 7-8: Cơ sở dữ liệu (304 G2)
*Các tiết thực hành bắt đầu khác so với tiết lý thuyết.

Thông tin về số tín chỉ có thể xem ở đâyđây.

No comments:

Post a Comment