Saturday, August 21, 2010

Quỹ lớp

Các sinh viên chú ý chuẩn bị tiền để nộp quỹ lớp. Đầu năm tạm thu VND 50,000/người.

Đồng thời xin thông báo những người nợ quỹ lớp thì năm ngoái. Thông báo chi tiết xem tại đây (của thủ quỹ Tú soạn). Các sinh viên có tên trong danh sách có trách nhiệm nộp tiền dưới mọi hình thức (nộp lớp trưởng, nộp thủ quỹ, chuyển khoản,.v.v.) trước khi nộp bảng điểm rèn luyện sắp tới nếu không sẽ bị trừ điểm rèn luyện. Ngoài ra sẽ xem xét hình như nộp phạt vì nộp muộn. Các sinh viên K53CC chú ý giùm. Sau đây là tên các sinh viên còn nợ quỹ lớp
 1. Nguyễn Thành An
 2. Lê Phú Công
 3. Nguyễn Trung Dũng
 4. Nguyễn Văn Đông
 5. Nguyễn Trung Đức (28/6)
 6. Nguyễn Trọng Hồng
 7. Nguyễn Trung Kiên
 8. Nguyễn Ngọc Lân
 9. Dương Văn Luyện
 10. Nguyễn Hoàng Nam
 11. Phan Quốc Phương
 12. Nguyễn Văn Tâm
 13. Nguyễn Phú Thiết
 14. Hoàng Mạnh Trường

No comments:

Post a Comment