Wednesday, August 25, 2010

Thời khóa biểu dự kiến kì 5

Đã có Thời khóa biểu dự kiến của kì 5.

Địa điểm: 309 GD2
Cụ thể
 • Thứ 2, chiều, tiết 7-8: Tối ưu hóa
 • Thứ 2, chiều, tiết 9-11: Công nghệ phần mềm
 • Thứ 3, sáng, tiết 1-2: Logic học đại cương
 • Thứ 3, sáng, tiết 3-4: Xử lý tín hiệu số
 • Thứ 3, sáng, tiết 5: Sinh hoạt lớp
 • Thứ 4, chiều, tiết 7-8: Mạng máy tính
 • Thứ 4, chiều, tiết 9-10: Phương pháp tính
 • Thứ 5, chiều, tiết 7-8: Cơ sở dữ liệu
Thông tin tín chỉ:
 1. Logic học đại cương: 2
 2. Phương pháp tính: 2 (Nguyễn Cảnh Hoàng)
 3. Tối ưu hóa: 2 (Nguyễn Cảnh Hoàng)
 4. Xử lý tín hiệu số: 2 (Trần Đức Tân)
 5. Mạng máy tính: 3 (Hồ Đắc Phương)
 6. Cơ sở dữ liệu: 3 (Nguyễn Hải Châu)
 7. Công nghệ phần mềm: 3 (Phạm Ngọc Hùng)

No comments:

Post a Comment