Sunday, October 31, 2010

Nghỉ Thực hành Mạng 01-11-2010

Chúng ta khởi đầu tháng 11 với thông báo nghỉ Thực hành Mạng nhóm 1 và 2. Cơ sở Dữ liệu vẫn đi học bình thường.

No comments:

Post a Comment